• Утворення фраунгоферових ліній в неоднорідній атмосфері Сонця;
  • Обернені задачі переносу випромінювання; діагностика фізичних умов в реальній атмосфері Сонця;
  • Спостереження випромінювання Сонця на хромосферно – фотосферному телескопі АФР-2 у лінії H- альфа;
  • Активні процеси на Сонці та їх геофізичні прояви.

У відділі виконуються дві держбюджетні науково-дослідні теми:

  • АО-39Ф “Дослідження варіацій випромінювання Сонця в різних спектральних діапазонах та діагностика сонячної атмосфери” (номер держреєстрації 0109U002089). Науковий керівник: д.ф.-м.н. ст.н.сп. Стоділка М.І., термін виконання: 1.01.2009-31.12.2011.
  • АО-93П “Геофізичні прояви особливостей епох екстремумів циклів сонячної активності”. Науковий керівник: д.ф.-м.н. ст.н.сп. Стоділка М.І., термін виконання: 1.01.2011-31.12.2012.

На основі обширного ряду високоточних спостережень тонкої структури фраунгоферових ліній Сонця, запозичених з великих сонячних телескопів та отриманих з допомогою космічних апаратів, досліджуються варіації параметрів фраунгоферових ліній залежно від фази циклу сонячної активності.

За даними спостережень на КА неперервного випромінювання і за профілями фраунгоферових ліній з високим просторовим розділенням (VIRGO/SPM, ДИФОС-Ф, VTT) проводиться діагностика неоднорідної сонячної плазми. Проводяться дослідження варіацій випромінювання Сонця у різних спектральних діапазонах із використанням сучасних спостережуваних даних з високим розділенням та регулярних спостережень на хромосферно – фотосферному телескопі АФР-2 у лінії H- альфа.

Використання спостережуваного матеріалу, отриманого в оптичному діапазоні на телескопах Астрономічної обсерваторії Львівського національного університету імені Івана Франка і доповненого даними про випромінювання Сонця в радіодіапазоні та даними з космічних апаратів у різних спектральних діапазонах, дозволяє співставити змінність сонячного потоку випромінювання із змінами в атмосфері Землі, це може мати практичне застосування при розробці прогнозів геофізичних явищ. Розробляється методика з використанням методів вейвлет-аналізу, спектрального (частотного) і статистичного аналізу; створюється відповідне програмне забезпечення: для розрахунку зв’язку між різними явищами в області сонячно-земної фізики, для визначення трендів зміни характеристик атмосфери Землі. Досліджується динаміка провісників подій, відповідальних за вплив сонячних збурень на фізичні характеристики атмосфери Землі, що дозволить створити так званий методологічний портрет сонячно-земних зв’язків. Досліджуються збудження швидких мікропульсацій геомагнітного поля в періоди появи активних процесів на Сонці для діагностики структури і параметрів навколишнього середовища поблизу земної поверхні. Вивчаються явища подібності в часових профілях гомологічних сонячних збурень при розробці методів геофізичних прогнозів.

Результати відтворення фізичних умов в атмосфері Сонця інверсними методами.

pic4
pic5