Науково-технічна рада Астрономічної обсерваторії

Науково-технічна рада це колегіальний орган, який розглядає основні питання організації та розвитку наукових досліджень Обсерваторії, пропозиції щодо кадрових питань, питань підготовки спеціалістів вищої кваліфікації, інші важливі питання діяльності Обсерваторії. До складу НТР входять: директор, його заступники, завідувачі відділів та наукові керівники тем, один – два провідні спеціалісти інших астрономічних установ (за їх згодою). Склад Науково-технічної ради Обсерваторії затверджуються ректором університету терміном до 3-х років.
Головою Науково-технічної ради Обсерваторії є її директор.

Науково-технічна рада:
  • заслуховує та затверджує щорічні звіти директора;
  • розглядає питання щодо рекомендацій по заміщенню посад завідувачів відділів та наукових керівників тем;
  • розглядає основні напрямки наукових досліджень Обсерваторії, теми та звіти про їх виконання;
  • розглядає і погоджує запити на фінансування НДР з державного бюджету та заслуховує звіти про їх виконання;
  • формує рекомендації до складу атестаційних комісій;
  • рекомендує наукових керівників аспірантів та пошукувачів, ухвалює теми дисертацій;
  • більшістю у дві третини голосів від загального складу може порушити питання про дострокове припинення повноважень директора, його заступників, завідувачів відділів;
  • вносить пропозиції змін у Положенні про Астрономічну обсерваторію;
  • розглядає інші питання діяльності Обсерваторії відповідно до своїх повноважень.