АСТРОНОМІЧНИЙ

ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИЙ

СЛОВНИК

За загальною редакцією І.А.Климишина та А.О.Корсунь

 

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ
"АСТРОНОМІЧНИМ ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИМ СЛОВНИКОМ"
(АЕС)

Статті (у тому числі і складні) розташовані за алфавітом і виділені шрифтом. Складні статті наведено як за загальновживаною формою (ЗАКОН КОСИНУСА), так і в інвертованій (ГАЛАКТИКИ ЛІНЗОПОДІБНІ). Відповідно до загальноприйнятих правил назва статті записана або в однині, або в множині.
Структура побудови статей: назва, синонім через кому, ремарки (у дужках). Наприклад, ОБЕРТАННЯ ЗЕМЛІ, добове обертання Землі; ПЕКУЛЯРНІ РУХИ (зір). Для багатозначних назв кожне значення описане після відповідної арабської цифри. Для деяких статей наведено написання їх мовою, з якої вони походять. Для того, щоб уникнути повторення однієї й тієї ж інформації, а також з метою звернути увагу на ті чи інші статті, в АЕС прийнята система перехресних посилань. Назва Сіамі, на яку є посилання, надрукована курсивом у місці першого згадування (наприклад, ефемеридний час у статті ВСЕСВІТНІЙ ЧАС) або взята в дужки разом зі словом "див.", якщо воно органічно не входить у речення (наприклад, див. Монтування телескопа). Синонім головного терміна не пояснено, а після риски зроблено відсилання до головного терміна (наприклад, АМУРЦІ - те ж саме, що й Амура група).

 

Список скорочень

абр. — абревiатура    
абс. — абсолютний    

австр — австрійський  

австрал. — австралійський 

амер. — американський 

АМС — автоматична мiжпланетна станція

АН — академiя наук 

англ. — англiйський 

араб. — арабський 

аргент. — аргентинський 

астр. — астрономiчний 

астрометр — астрометричний 

астрофiз. — астрофізичний

бiол. — бiологiчний 
букв. — буквально 
бельг. — бельгійський
вiрм. — вірменський
внутр. — внутрiшнiй 
г. — гора (з назвою)
геогр. — географiчний
геод. — геодезичний
геол. — геологiчний 
геом. — геометричний 
гол. — головний
год. — година
гол. — головний
голл. — голландський 
ГПХ — газопилова хмара
гравiметр. — гравiметричний
горизонт. — горизонтальний 
грец. — грецький
див. — дивiться 
експерим. — експериментально
ЕОМ — електронно-обчислювальна машина
ЕОП — електронно-оптичний перетворювач
ест. — естонський 
заст. — заступник
з. д. — захiдна довгота 
зовн. — зовнішній
iм. — iменi 
iн. — iнший      
iнд. — iндiйський  
iноз. — іноземний
iн-т — iнститут 
iрл. — ірландський
iсп. — iспанський 
iтал. — iталiйський 
ІЧ — iнфрачервокий 
КА — космiчвий апарат 
КК — космiчний корабель Землi
лат. — латинський
м. — мiсто (з назвою)  
макс. — максимальний
МАС — Мiжнародний астрономiчний союз
матем. — математичний
МГД — магнiтогiдродинамiчний
мiнерал. — мiнеральний
мін. — мiнiмальний
напр. — наприклад
нар. — народився
наук. — науковий
наук.-досл. — науково-дослідний
нац. — національний
н.е. — наша ера
нiм. — нiмецький
норв. — норвезький
осн. — основний
польс. — польський
пк — парсек
порiвн. — порiвняйте
ППТ — протопланетна туманність
пр. — приблизно
рентген. — рентгенiвський
РНДБ — радiоiнтерферометр з наддовгою базою
св.р. — свiтловий рiк
СІ — мiжнародна система одиниць
словац. — словацький
спектр. — спектральний
с. ст. — старий стиль
ст. — столiття
т-во — товариство
теор. — теоретичний
техн. — технiчний
технол. — технологiчний
т.зв. — так званий
тем-ра — температура
укр. — український
ун-т — унiверситет
УФ — ультрафiолетовий
фiз. — фiзичний
фiз.-хiм. — фiзико-хiмiчний
фотометр. — фотометричний
франц. — французький
хiм. — хiмiчний
центр. — центральний
чл.-кор. — член-кореспондент
швед. — шведський
швейц. — швейцарський
шотл. — шотландський
ШСЗ — штучний супутник